^Powrót Na Górę

Regulamin Czytelni

                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013

                                                                                                                        Dyrektora Biblioteki Publicznej

                                                                                                                        Miasta i Gminy w Kostrzynie

                                                                                                                        z dnia 29.10.2013r.

REGULAMIN  CZYTELNI
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  I  GMINY 
IM. KAZIMIERY  IŁŁAKOWICZÓWNY  W  KOSTRZYNIE

§ 1

 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać aktualny dowód osobisty.
 4. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi - 3,00zł. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów Czytelni. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu ponosi czytelnik w wysokości - 3,00zł.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.
 6. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 7. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 8. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§ 2

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego , regionalnego oraz wypożyczalni .
 2. Przyniesienie ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3. Z księgozbioru podręcznego i z bieżących czasopism korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Książek i czasopism nie można wynosić z czytelni.
 5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument .
 6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje,
  w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka. 

§ 3

 1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący
  czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informujących i innych materiałów
  znajdujących się w bibliotece.

§ 4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki.
 2. W przypadku uszkodzenia książki czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia.

§ 5

 1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 6

 1. Czytelnik który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
  a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.
  Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. 
Copyright © 2017. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny  Rights Reserved.
Powered by JS Network Solutions