^Powrót Na Górę

Regulamin Wypożyczalni

                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013

                                                                                                                        Dyrektora Biblioteki Publicznej

                                                                                                                        Miasta i Gminy w Kostrzynie

                                                                                                                        z dnia 29.10.2013r.

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI 
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  I  GMINY 
IM. KAZIMIERY  IŁŁAKOWICZÓWNY  W  KOSTRZYNIE

§ 1

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kostrzyn oraz osoby zamieszkałe poza tym terenem.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać aktualny dowód osobisty.
 4. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi - 3,00zł. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów w Oddziale Dla Dzieci, Wypożyczalni Dla Dorosłych oraz we wszystkich filiach Biblioteki. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu ponosi czytelnik w wysokości – 3,00zł.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 9. Czytelnik przychodząc do czytelni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 2

 1. Wypożyczać można jednocześnie 10 woluminów.
 2. Książki wypożycza się na okres  nie dłuższy niż 35 dni.     
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.   
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 3

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.    
 4. Czytelnik za zgodą bibliotekarza może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książką o równej wartości, przydatną dla biblioteki.
 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego czytelnik ponosi koszty za całość dzieła.       

§ 5

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skargi wniosków.

§ 6

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 20 oraz we wszystkich filiach Biblioteki.

Copyright © 2017. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny  Rights Reserved.
Powered by JS Network Solutions