STATUT

Załącznik
do uchwały Nr X/65/2015
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 29 czerwca 2015 r.

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie, zwana dalej ,,Biblioteką” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ((Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).
4. Niniejszego Statutu.

§ 2.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Kostrzyn. Adres: 62 – 025 Kostrzyn, ul. Poznańska 20.
2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Kostrzyn.

§ 4.

1. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy Kostrzyn.
3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 5.

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie.

II. Cele i zadania biblioteki

 § 6.

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania
biblioteki,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej,
3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
5) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.
7) wykonywanie zadań dotyczących działalności kulturalnej na terenie gminy zlecanych przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

§ 8.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. Organy biblioteki i jej organizacja

 § 9.

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Kostrzyn.
3. Dyrektor jest powoływany na okres 5 lat.
4. Kandydat na Dyrektora wyłaniany jest w ramach konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

§ 10.

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2. Biblioteka prowadzi filie w Czerlejnie, Iwnie, Gułtowach i Siekierkach Wielkich.
3. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki.

§ 11.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa biblioteki

 § 12.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, w szczególności z prowadzonej działalności, z dzierżawy składników majątkowych, dotacji podmiotowych i celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych i z innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przesz Gminę Kostrzyn, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13.

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi a wpływy z nich pozyskane przeznaczać na cele statutowe.

§ 14.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy w całości realizacji celów statutowych.

IV. Postanowienia końcowe

§ 15.

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Skip to content