konkurs plastyczno – językowy „Kartki świąteczne po naszymu”

28.11.23

Czas Bożego Narodzenia to chwile pełne magii, radości, rodzinnej atmosfery i wielu tradycji. Jedną z nich są życzenia napisane i przesyłane na specjalnie wykonanych i ozdobionych kartkach. Zwykle pisane są poprawną polszczyzną, ale tym razem chcielibyśmy wrócić do tradycji lokalnych i do gwary poznańskiej, wpisując konkurs w obchody „Roku Gwary Poznańskiej”.

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Kostrzynie i Szkoła Podstawowa w Brzeźnie.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Cel i przedmiot konkursu

• kultywowanie tradycji i edukacja kulturowa

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej 

• rozwój wyobraźni

• popularyzacja gwary poznańskiej w ramach Roku Gwary Poznańskiej w Gminie Kostrzyn

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.Uczestnicy konkursu wykonują własnoręcznie kartkę świąteczną z życzeniami napisanymi w gwarze poznańskiej

2.Uczestnicy konkursu: uczniowie/wychowankowie przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminie Kostrzyn.

3.Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową

4.Prace konkursowe będą ocenianie w 3 kategoriach wiekowych:

Oddziały przedszkolne (dzieci w wieku 3-6 lat)

** Klasy I-III szkół podstawowych

*** Klasy 4-8 szkół podstawowych.

5.Format pracy: kartka świąteczna – wymiary 9×13 lub 15×21; technika dowolna.
Na rewersie kartki należy napisać życzenia świąteczne w gwarze poznańskiej.

6.Prace plastyczne dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu.

7. Praca konkursowa musi być podpisana: imię i nazwisko autora, szkoła/przedszkole, wiek

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kostrzynie w terminie do 15 grudnia 2023 r.

9. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgody rodzica/opiekuna na udział w konkursie. Zgoda stanowi załącznik do Regulaminu.

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

Zasady przyznawania nagród  

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

2. Decyzje Komisji są ostateczne.

3. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

– staranność i pomysłowość wykonania,
– atrakcyjność plastyczna pracy i estetyka,

– poprawność i oryginalność życzeń w gwarze poznańskiej

4. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych – I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22.12.2023 r.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu.

7. Odbiór nagród w terminach indywidualnych w budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie, najpóźniej do 15 stycznia 2024 r. Po tym terminie nagrody, które nie zostaną odebrane przechodzą na inny cel.

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.).

plakat na konkurs plastyczo-językowy Karta Świąteczna po naszymu - kartka pisana gwara poznańską
Skip to content