REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI 
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  I  GMINY 
IM. KAZIMIERY  IŁŁAKOWICZÓWNY  W  KOSTRZYNIE

§ 1

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kostrzyn oraz osoby zamieszkałe poza tym terenem.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać aktualny dowód osobisty.

4. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi – 3,00zł. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów w Oddziale Dla Dzieci, Wypożyczalni Dla Dorosłych. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu ponosi czytelnik w wysokości – 3,00zł.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 2

1. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z art.13 ust.1 iust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., informujemy, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 24,

b) dane kontaktowe inspektora danych osobowych(po jego wyznaczeniu): adres e- mail: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl, tel. 8178382

c) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki, na podstawie art.6 ust.1 pkt a),i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, data urodzenia, PESEL, opcjonalnie adres e-mail, numer telefonu. Udostępnianie danych nie jest przewidywane,

e) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty

f) posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) ma Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO , gdy uzna Pan/ Pai, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia ,

3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych, o zmianie miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji.

§ 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 10 woluminów.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.      

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

6. Czytelnik zobowiązany jest do odbioru zarezerwowanych przez siebie książęk w ciągu 7 dni kalendarzowych.

7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.  

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki

§ 4

1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.   

4. Czytelnik za zgodą bibliotekarza może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książką o równej wartości, przydatną dla biblioteki.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego czytelnik ponosi koszty za całość dzieła. 

§ 6

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skargi wniosków.

§ 7

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 24 oraz we wszystkich filiach Biblioteki.

Skip to content