REGULAMIN  CZYTELNI
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  I  GMINY 
IM. KAZIMIERY  IŁŁAKOWICZÓWNY  W  KOSTRZYNIE

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021

Dyrektora Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Kostrzynie

 z dnia 4.05.2021 r

§ 1

1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać aktualny dowód osobisty.

4. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi – 3,00zł. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów Czytelni. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu ponosi czytelnik w wysokości – 3,00zł.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

6. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

7. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

8. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

9. Z usług czytelni nie mogą korzystać :

a) osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec biblioteki (zbiory biblioteczne),
b) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
c) osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę biblioteki.

10. Użytkownicy czytelni zobowiązani są do wykonywania poleceń bibliotekarza

 

§ 2

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego , regionalnego oraz wypożyczalni.

2. Przyniesienie ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.

3. Z księgozbioru podręcznego i z bieżących czasopism korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.

4. Książek i czasopism nie można wynosić z czytelni.

5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.

6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka. 

§ 3

1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informujących i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki.

2. W przypadku uszkodzenia książki czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia.

§ 5

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 6

1. Czytelnik który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. 

2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content