REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  I  GMINY
IM. KAZIMIERY  IŁŁAKOWICZÓWNY  W  KOSTRZYNIE

CZYTELNIA INTERNETOWA

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2021

Dyrektora Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Kostrzynie

 z dnia 4.05.2021 r.

 

 

1. Połączenie z internetem służy celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

2. Połączenie z internetem jest bezpłatne. 

3. Internet jest udostępniany w godzinach pracy biblioteki:

4. Podstawą korzystania z usług internetowych jest okazanie przez użytkownika karty bibliotecznej

5. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi – 3,00zł. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów Czytelni. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu ponosi czytelnik w wysokości – 3,00zł

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie.

7. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje    
 monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje
 natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

10. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

 Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania programów, z których korzysta  użytkownik
 lub  udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika.
Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

11. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych praca przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba.

12. Z usług czytelni internetowej nie mogą korzystać :

a) osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec biblioteki (zbiory biblioteczne),
b) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
c) osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę biblioteki.

 13. Użytkownicy czytelni internetowej zobowiązani są do wykonywania poleceń bibliotekarza.

14.Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru   

oraz tonera do drukarki oraz z laminatora. 

Korzystać z usług druku lub ksera można w godzinach: 

Poniedziałek-Piątek  w godzinach  10-17.30

Sobota w godzinach 9-12.30

Opłata za ksero i wydruki jest zgodna z cennikiem:

Wydruk czarno-biały

A4 – 0,40 groszy

A3 – 0,80 groszy

Wydruk kolorowy

A4 – 0,80 groszy

A3- 1,60 zł

Usługa laminacji A4: 0,40 groszy

Skan 1 strona A4: 0,40 groszy

15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników bibliotece należy zachować ciszę.
Okrycia wierzchnie należy zostawiać na wieszaku, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów i artykułów spożywczych.

16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast
zgłaszać bibliotekarzowi.

17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego  i oprogramowania
odpowiada finansowo użytkownik.

Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

18. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Skip to content