Regulamin Klubu Seniora

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU SENIORA

PRZY BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOSTRZYN

§1

 1. Klub Seniora został utworzony przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, swoją działalnością obejmuje teren Gminy Kostrzyn i opiera swoją działalność na niniejszym Regulaminie.
 2. Siedziba Klubu mieści się pod adresem ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn
 3. Klub składa się z dwóch sal: biura i sali klubowej
 4. Ilekroć w Regulaminie Klubu Seniora  jest mowa o:

Klubie – oznacza to Klub Seniora, mieszczący się w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

Dyrektorze Biblioteki – oznacza to Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

Organizacji – oznacza to Stowarzyszenia i Organizacje, których siedziba mieści się w budynku Biblioteki Publicznej w Klubie Seniora.

Pracowniku – oznacza to pracownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, który pracuje w Klubie Seniora

Biurze – oznacza to pomieszczenie, znajdujące się po prawej stroni Klubu,
w którym Organizacje przechowują dokumentację

Sali klubowej – oznacza to pomieszczenie po lewej stronie Klubu przeznaczone do organizacji spotkań, w którym znajdują się także urządzenia do rehabilitacji

Regulaminie – oznacza to Regulamin Organizacyjny Klubu Seniora przy Bibliotece Publicznej w Kostrzynie.

Dyżurze – oznacza to ustalony wg grafiku termin spotkania członków Organizacji, podczas którego wykonywane są zadania statutowe.

 • Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Seniora.

§2

 1. W Klubie Seniora swoją siedzibę mają następujące Stowarzyszenia i Organizacje:
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej
 3. Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku
 4. Stowarzyszenie VITA
 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejsko-Gminny
 6. Koło Gospodyń Wiejskich
 7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 8. Kostrzyński Klub Honorowych Dawców Krwi
 9. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej
 10. Organizacje korzystają z Klubu bezpłatnie w wyznaczone dni, według ustalonego harmonogramu w ramach dyżurów. Harmonogram dyżurów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Inne organizacje lub podmioty, które wyrażą chęć korzystania z Klubu, zobowiązane są ustalać ten fakt i odpowiedni termin z Dyrektorem Biblioteki oraz podpisać umowę.
 12. Klub mogą odwiedzać także seniorzy niezrzeszeni w żadnej organizacji codziennie  w godzinach  8-12, chyba, że Dyrektor Biblioteki wyznaczy inne godziny.

§3

 1. W ramach wyznaczonych dyżurów Organizacje mogą realizować  spotkania wyłącznie dla swoich członków.
 2. W ramach dyżurów Organizacje wykonują tylko zadania statutowe.
 3. Organizacje mogą organizować spotkania poza dyżurami, na przykład w weekendy. W tym celu osoba reprezentująca Organizację (Prezes/Przewodniczący) winna przedłożyć Dyrektorowi Biblioteki Kartę Informacyjną, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Wszystkie spotkania odbywają się zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
 5. Organizatorem spotkania w Klubie jest Prezes/Przewodniczący Organizacji.
 6. Organizator spotkania jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników spotkania, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu Seniora i innych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów.

§4

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla uczestników spotkań z Klubie Seniora:

 1. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest Organizator spotkania
 2. W Klubie obowiązuje nakaz przestrzegania zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia.
 3. Do Klubu nie mogą przychodzić i w nim przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Klub Seniora znajduje się w budynku Biblioteki Publicznej, która jest miejscem publicznym, instytucją kultury. Na mocy dokumentów:
 5. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 6. Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

 • Jeśli zajdzie przesłanka złamania §4 pkt 3 i pkt 4 Dyrektor Biblioteki może wezwać Policję w celu wyjaśnienia zdarzenia.
 • Osoby reprezentujące Stowarzyszenia i Organizacje (Prezesi/Przewodniczący), które mają swoją siedzibę w budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie, dysponują jednym kompletem kluczy do Klubu Seniora.
 • Podmioty/osoby/organizacje, które incydentalnie korzystają z Klubu Seniora na podstawie podpisanej umowy, są zobowiązane każdorazowo ustalić z Dyrektorem Biblioteki sposób przekazania kluczy do pomieszczeń w Klubie Seniora.

§5

Zasady porządkowe w Klubie Seniora

 1. Za porządek w Klubie Seniora odpowiedzialny jest pracownik Biblioteki Publicznej.
 2. Prace porządkowe w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku
  w godzinach porannych.
 3. Organizacje, które planują zorganizować spotkanie w terminie wykraczającym poza dyżur, na przykład w weekend, są zobowiązane do zachowania porządku i czystości po zakończonym spotkaniu.
 4. Organizacje posiadają własne środki czystości do zapewnienia porządku.
 5. Organizacje w równym stopniu są odpowiedzialne za mienie znajdujące się w Klubie, o które należy dbać. Ewentualne uszkodzenia lub wady eksploatacyjne należy zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki.
 6. Za zniszczenia dokonane podczas zorganizowanego spotkania odpowiada Organizator, który zawsze ustala z Dyrektorem sposób ich usunięcia.
 7. Z urządzeń rehabilitacyjnych znajdujących się w Klubie, Organizacje mogą korzystać bezpłatnie.
 8. Organizacje mogą korzystać z kuchni, znajdującej się w Klubie. Wszelkie artykuły spożywcze należy zabrać ze sobą po zakończeniu spotkania.
 9. Organizacje mogą korzystać z urządzeń gastronomicznych: zmywarki, lodówki i kuchenki.
 10. W Klubie Seniora należy przestrzegać Przepisów Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego (Instrukcja PPOŻ znajduje się w Klubie Seniora)

§6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2023 r.
 2. Wszelkie nieuregulowane sprawy w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Biblioteki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niedostosowanie się do zasad Regulaminu będzie skutkowało wypowiedzeniem Umowy na bezpłatne korzystanie z Klubu Seniora.
Skip to content