REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU SENIORA PRZY BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOSTRZYN

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 12/2020

 § 1

1. Klub Seniora został utworzony przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, swoją działalnością obejmuje teren Gminy Kostrzyn i opiera swoją działalność na niniejszym Regulaminie.

2. Siedziba Klubu mieści się pod adresem ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn

3. Klub składa się z dwóch sal: biura i sali rekreacyjnej

4. Ilekroć w Regulaminie Klubu Seniora jest mowa o:

Klubie – oznacza to Klub Seniora, mieszczący się w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

Dyrektorze Biblioteki – oznacza to Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

Organizacji – oznacza to Stowarzyszenia i Organizacje, których siedziba mieści się w budynku Biblioteki Publicznej w Klubie Seniora.

Pracowniku – oznacza to pracownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, który pracuje w Klubie Seniora

Biurze – oznacza to pomieszczenie, znajdujące się po prawej stroni Klubu, w którym Organizacje przechowują dokumentację

Sali rekreacyjnej – oznacza to pomieszczenie, znajdujące się po lewej stroni Klubu, w którym funkcjonuje bufet i akcesoria do rehabilitacji

Regulaminie – oznacza to Regulamin Organizacyjny Klubu Seniora przy Bibliotece Publicznej w Kostrzynie.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Seniora.

 § 2

1. W Klubie Seniora swoją siedzibę mają następujące Stowarzyszenia i Organizacje:

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej

2. Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku

3. Stowarzyszenie VITA

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejsko-Gminny

5. Koło Gospodyń Wiejskich

6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

7. Kostrzyński Klub Honorowych Dawców Krwi

2. Organizacje korzystają z klubu w wyznaczone dni według ustalonego harmonogramu w ramach dyżurów:

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej – środa w godz. 8-12

2. Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku – środa w godz. 16-18

3. Stowarzyszenie VITA – wtorek w godz. 12-13

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – poniedziałek w godz. 11-13; czwartek w godz. 16-18

5. Koło Gospodyń Wiejskich – wtorek w godz. 16-18

6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – termin ustalany indywidualnie

7. Kostrzyński Klub Honorowych Dawców Krwi – termin ustalany indywidualnie

8. Koło Pszczelarzy w Kostrzynie – terminy ustalane indywidualnie

3. Inne organizacje, które wyrażą chęć korzystania z Klubu zobowiązane są ustalać ten fakt oraz termin z Dyrektorem Biblioteki.

4. Klub mogą odwiedzać także seniorzy niezrzeszeni w żadnej organizacji codziennie w czasie pracy bufetu (czyli w godzinach 8-12)

 § 3

1. W ramach wyznaczonych dyżurów Organizacje mogą realizować spotkania wyłącznie dla swoich członków.

2. W ramach dyżurów Organizacje wykonują tylko niezbędne czynności statutowe. Pozostałe czynności należy ograniczyć lub wykonywać zdalnie.

3. Spotkania w ramach dyżurów odbywają się zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi profilaktyki zakażenia COVID-19.

4. Organizatorem spotkania w klubie jest Prezes/Przewodniczący Organizacji.

5. Osoby, które odwiedzają Klub mogą korzystać z akcesoriów do rehabilitacji.

 § 4

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla uczestników spotkań z Klubie Seniora:

1. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest Organizator spotkania

2. W Klubie obowiązuje nakaz noszenia maseczki lub przyłbicy zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia.

3. Jednorazowe maseczki można zakupić w sklepie papierniczym w siedzibie Biblioteki.

4. Przed wejściem do Klubu należy zdezynfekować ręce. Instrukcja dotycząca właściwego sposobu dezynfekcji znajduje się przy wejściu do Klubu Seniora. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla osób przebywających w obszarze biura i sali rekreacyjnej udostępniony jest w korytarzu przed wejściem do obu pomieszczeń. Istnieje możliwość umycia rąk w toalecie, znajdującej się przy wejściu do Klubu.

5. Maseczkę/przyłbicę można zdjąć w przypadku spożywania napoju w bufecie.

6. W biurze może jednocześnie znajdować się 6 osób, a w sali rekreacyjnej 16.

7. Stoły w Klubie ustawiono tak, aby zapewnić odległość 1,5 m między przebywającymi tam osobami.

8. Blaty stołów, akcesoria do rehabilitacji są regularnie dezynfekowane przez pracownika biblioteki.

9. Pomieszczenia należy regularnie wietrzyć.

10. Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

11. Każda osoba, która uczestniczy w spotkaniu Organizacji w ramach dyżuru lub odwiedza Klub w celu skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego i bufetu jest zobowiązana podpisać Ankietę, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

12. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn.

13. Ankiety będą ulegały zniszczeniu po okresie 2 tygodni.

Skip to content