REGULAMIN KĄCIKA GIER PLANSZOWYCH

REGULAMIN KĄCIKA GIER PLANSZOWYCH
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOSTRZYN
IM. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2. Prawo do wypożyczania gier planszowych mają Czytelnicy, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne.

§ 2. ZASADY WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH

1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w budynku Biblioteki przy ul. Poznańskiej 24.

3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza.

4. Zwrotów Gier nie wolno dokonywać do wrzutni zlokalizowanych w filiach.

5. Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 2 Gry na okres 14 dni.

6. W przypadku braku rezerwacji na wypożyczoną Grę można dokonać jednorazowej prolongaty o kolejne 14 dni.

7. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

8. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych Gier.

9. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

10. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika Gry w stanie kompletnym oraz w stanie umożliwiającym korzystane z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczone Gry, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

11. Bibliotekarz odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzićw ciągu 3 (trzech) dni roboczych stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie. O ewentualnych brakach lub zniszczeniach Bibliotekarz informuje Czytelnika telefonicznie lub e-mailowo.

12. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przez Czytelnika przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.

13. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie bądź zdekompletowanie.

W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania Gry Czytelnik zobowiązany jest według wskazania pracownika Biblioteki do:

  1. odkupienia identycznej Gry lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza
  2. uzupełnienia brakujących elementów gry ( np. pionek, kostka)

14. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z zasobów biblioteki.  Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Skip to content