KONKURS PLASTYCZNY NA NAJCIEKAWSZA POSTAC Z POLSKICH BAJEK Z OKAZJI 1 URODZIN KOSTRZYŃSKIEGO KINA ZA ROGIEM

26.09.22

Z okazji 1 urodzin Kostrzyńskiego Kina za Rogiem zapraszamy dzieci w wieku 5-14 lat do udziału w konkursie plastycznym.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice i formacie pracę, przedstawiającą bohatera polskiej bajki.

Termin zgłaszania prac : 6 października 2022 r.

Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie lub filii bibliotecznej wraz z formularzem zgłoszeniowym.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJCIEKAWSZĄ POSTAĆ Z POLSKIEJ BAJKI  Z OKAZJI 1 URODZIN KOSTRZYŃSKIEGO KINA ZA ROGIEM

1. Organizatorzy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Kostrzyńskie Kino za Rogiem

2 .Cele konkursu

Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Wspieranie ekspresji twórczej dziecka.

Popularyzacja polskich bajek dla dzieci.

3.Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży  w dwóch grupach wiekowych: 5-8 lat i 9-14 lat.

4. Zadanie konkursowe

1.Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej – ulubionej postaci z polskiej bajki

2. Technika pracy i format są dowolne. Ważne jest ciekawe, estetyczne i kreatywne podejście do tematu.
3. Istotne jest, aby praca przedstawiała bohatera, który występował z bajkach polskiej produkcji. Prace przedstawiające bohaterów bajek zagranicznych będą ulegały dyskwalifikacji.

4. Praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko dziecka , wiek autora, telefon kontaktowy.

5. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie lub jednej z filii bibliotecznej w terminie od 27.09.2022 do 6 października  2022 r. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie  (Załącznik nr 1).

7. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, dostarczanie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści rasistowskie, ksenofobiczne, pornograficzne, nawiązujące do polityki oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych troje zwycięzców.

Oceny dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.10.2022 r. Z wszystkich prac zostanie zorganizowana wystawa w holu Biblioteki Publicznej w Kostrzynie.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub mailowo. Odbiór nagród  nastąpi w Kostrzyńskim Kinie za Rogiem w terminie od 10 października.

6. Postanowienia końcowe

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu
do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.

6. Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

plakat promujący konkurs plastyczny na postać z polskiej bajki
Skip to content