nadchodzi wielkanoc- konkurs plastyczny

15.03.24

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym “Nadchodzi Wielkanoc”.

Technika dowolna

Wiek uczestników bez ograniczeń.

Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie lub naszych filii w Czerlejnie, Siekierkach Wielkich, Iwnie, Gułtowach w terminie do 27 marca 2024r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 marca.

PAMIETAJ ABY DO PRACY PLASTYCZNEJ DOŁĄCZYĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM “NADCHODZI WIELKANOC”

IOrganizator

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

II .Cele konkursu

  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej
  • Wspieranie ekspresji twórczej
  • Popularyzacja tradycji wielkanocnych

III.Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Kostrzyn bez względu na wiek.

IVZadanie konkursowe

1.Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej prezentującej zwyczaje, obrzędy, krajobraz etc. związane z Wielkanocą

2. Technika pracy i format są dowolne. Ważne jest ciekawe, estetyczne i kreatywne podejście do tematu.

3. Praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko Uczestnika, wiek autora, telefon kontaktowy/mail. Do pracy należy dołączyć wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1).

4. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie lub jednej z filii bibliotecznej w terminie do 27.03.2024. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, dostarczanie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści rasistowskie, ksenofobiczne, pornograficzne, nawiązujące do polityki oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.

VRozstrzygnięcie konkursu

1.Oceny dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

2.Ewentualnego podziału na kategorie wiekowe dokona Organizator po stwierdzeniu takiej potrzeby, gdy wpłyną wszystkie prace. Organizator nie przewiduje więcej kategorii wiekowych niż dwie (dzieci i młodzież w wieku do 15 lat i młodzież powyżej 15 lat i dorośli).

3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 29.03.2024 r. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub mailowo. Odbiór nagród  nastąpi w Oddziale dla dzieci w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie  w terminie od 2 do 12 kwietnia.

4. Nagrody zostaną przyznane za 1,2,3 miejsce. Nagrodami w konkursie są nagrody niespodzianki.

VI. Postanowienia końcowe

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.

6. Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

plakat błękitnt, na dole trawa, z ktorej wystaje zajaczek i pisanki. Plakat dotyczy konkursu plastycznego o wielkanocy
Skip to content