PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

10.08.21

Informujemy, że uległy zmianie dyżury punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Radcy prawni pełnią dyżury w Klubie Seniora w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie w dniach:

Poniedziałek, w godzinach 13-17

Wtorek, piątek w godzinach 8-12

Środa, czwartek w godzinach 14-18


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE W POWIECIE POZNAŃSKIM

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie
  fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
  odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 3. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu
  wizyty/porady. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.
 5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym również nieodpłatna mediacja), także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla przedsiębiorców
  Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą również skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc skierowana do osób prowadzących ww. działalność i dotycząca działalności gospodarczej traktowana jest jako pomoc de minimis.

  Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto (ok. 867 000 złotych) w okresie trzech lat kalendarzowych.
  Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi (np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów), nie należy uznawać za usługi transportowe.
  Gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit został przekroczony, przedsiębiorstwo nie może skorzystać z innych form wsparcia, będzie także zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.
  By uzyskać nieodpłatną pomoc przedsiębiorca winien przesłać na adres e-mail pomocprawna@powiat.poznan.pl niżej wymienione dokumenty:
  1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
  albo
 • wypełnione oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 1),
 • wypełnione oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 1),
  2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2)
  oraz numer telefonu do kontaktu.
  Załączniki do pobrania na stronie: https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomocprawna
  Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Poznaniu skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy, po udzieleniu której Powiat Poznański wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.
  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 61 8410-797 lub 572 157 488 (w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorki do piątku 7.30-15.30).

  Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
  sądowoadministracyjnym lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
  procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4) nieodpłatną mediację, lub
  5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z
  urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
  podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
  sprawy na drogę sądową.
  Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:
   prawo rodzinne
   prawo pracy
   sprawa z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
   prawo cywilne
   prawo ubezpieczeń społecznych
   prawo administracyjne
   prawo podatkowe
   prawo karne
   inne

  Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

  Opinia osoby uprawnionej o udzielonej pomocy

  Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawnik/doradca obywatelski przekazuje osobie uprawnionej Część B karty pomocy, opatrzoną pieczęcią Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, celem wyrażenia opinii o udzielonej pomocy.
  Przed przekazaniem Części B karty pomocy osobie uprawnionej, prawnik/doradca obywatelski wypełnia dane zawarte w pkt 1 Karty. Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie
  Części B karty pomocy w miejscu świadczenia pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną Część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca pomocy nie ma dostępu do zawartości urny.
  Część B karty pomocy może również zostać przekazana przez osobę uprawnioną drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Poznaniu
  (pomocprawna@powiat.poznan.pl).
  W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie przekazuje się osobie uprawnionej Części B karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem telefonu (61 8410-797, 572 157 488) lub adresem poczty elektronicznej pomocprawna@powiat.poznan.pl lub listownie na adres:

  Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  ul. Słowackiego 8
  60-823 Poznań

  Nieodpłatna mediacja

  Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
  karnej;
  4) przeprowadzenie mediacji;
  5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania
  mediacyjnego;
  2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
  Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
  3)Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

  W Kostrzynie zlokalizowany został Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja, w którym będą przeprowadzane nieodpłatne mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (posiedzenie mediacyjne), zgłaszane we wszystkich punktach znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego.
  W pozostałych Punktach mediacje w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przeprowadzane będą tylko w przypadku konieczności wyłączenia osoby mediatora w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją mediacja (art. 4a ust. 7 ww. stawy).

  Rejestracja na wizytę/poradę
  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu
  wizyty/porady.
  Aby umówić wizytę/poradę należy:
  1) dokonać rezerwacji telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 8410-797 lub 572 157 488
  (w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorki do piątku 7.30-15.30)
  albo
  2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail:
  pomocprawna@powiat.poznan.pl
  albo
  3) dokonać rejestracji online pod adresem: http://np.ms.gov.pl
  Umówiona godzina wizyty/porady jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana.
  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

  RODO – obowiązek informacyjny
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie
  z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 13. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych
  ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
  d) żądania usunięcia danych, gdy:
   dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
  podstawy przetwarzania,
  e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
  danych,
   Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
  one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń,
   osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
  nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora i znajduje umocowanie w przepisach ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
  pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Skip to content